ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέων

ΕΕ1 Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Υπηρεσιών: Οι δράσεις της ΕΕ1 περιλαμβάνουν: (α) τη μελέτη και  κριτική θεώρηση υφιστάμενων συστημάτων και υπηρεσιών καθώς και των σχετικών state-of-the-art  τεχνολογιών, (β) τον εντοπισμό των προβλημάτων και την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών σε  διαφορετικά οργανωσιακά (επιχειρησιακά) περιβάλλοντα, (γ) την προδιαγραφή (σε τεχνικό και λειτουργικό  επίπεδο) μιας ευέλικτης λύσης που παρέχει ένα σύνολο καινοτόμων υπηρεσιών ιστού (web services) που  ολοκληρώνονται και ενορχηστρώνονται κατάλληλα στην προτεινόμενη πλατφόρμα, (δ) τον λεπτομερή  σχεδιασμό ενός αντιπροσωπευτικού – και ταυτόχρονα «πλούσιου» – συνόλου πραγματικών σεναρίων χρήσης  (use case scenarios) του παραγόμενου λογισμικού, και (ε) τη διοργάνωση ενός workshop για τη διάχυση των  αποτελεσμάτων του έργου και την προσέλκυση επιπλέον ενδιαφερόμενων τελικών χρηστών (επιχειρήσεις,  φορείς, πολίτες εκτός του αρχικού σχήματος του έργου). 

ΕΕ2 Ανάπτυξη Υποδομής Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας: Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος  διαχείρισης γνώσης που θα συνδυάζει υπηρεσίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, δομημένης ανάλυσης &  αναπαράστασης διαλόγου και συλλογισμού βασισμένο σε κανόνες προκειμένου να βελτιώσει στο μέγιστο  δυνατό την εμπειρία του τελικού χρήστη και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. Λαμβάνοντας υπ’  όψιν την τρέχουσα κατάσταση (state-of-the-art), θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί η προτεινόμενη υποδομή  Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, η οποία συγκεντρώνει : α) Υπηρεσίες Κατανόησης Φυσικής Γλώσσας, β)  Υπηρεσίες Δόμησης Πληροφοριών & Εξόρυξης Επιχειρημάτων και γ) Υπηρεσίες Ανατροφοδότησης και  Εξόρυξης Γνώσης. 

ΕΕ3 Τεχνική Ολοκλήρωση της Πλατφόρμας Pythia: Στόχος της ενότητας είναι η ολοκλήρωση (integration) της  πλατφόρμας και των επιμέρους υποσυστημάτων ως μια ενιαία υπηρεσία που θα επιτρέπει την δημιουργία  των bots, την αρχικοποίηση τους και τη διασύνδεση τους με εξωτερικά συστήματα. Μετά την ολοκλήρωση  των σχετικών εργασιών της παρούσας ενότητας, η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία  και οι χρήστες θα μπορούν να εγγράφονται και να αξιοποιούν παραγωγικά τις υπηρεσίες που προσφέρονται. 

ΕΕ4 Υλοποίηση και Πιλοτική Εφαρμογή Υπηρεσιών: Στόχος της ΕΕ5 είναι η δημιουργία και η λειτουργία  πρωτότυπων πιλοτικών υπηρεσιών στους τέσσερις (4) επιχειρησιακούς τομείς του έργου σε πραγματικές  συνθήκες, καθώς και η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών και του αντίκτυπού τους στο  επιχειρησιακό περιβάλλον. Με βάση τα σενάρια που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ1, οι πιλοτικοί χρήστες θα  χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και την πλατφόρμα Pythia προκειμένου να δημιουργήσουν τα δικά τους bots, 

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου θα προκαλέσουν πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την  κοινωνία εν γένει. 

Για τις επιχειρήσεις: 

• Αύξηση της επιτυχίας απόκρισης των τρεχουσών εφαρμογών chatbots, (στόχος από 50% σε 80%)  μέσω της ενσωμάτωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

• Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών  μέσω της στοχευμένης και εξατομικευμένης αυτοματοποίησής τους. 

• Αναβάθμιση διαδικασιών customer care και έγκαιρη ενημέρωση για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες  υπηρεσίες (προβλήματα, FAQs κλπ) στους χρήστες / πελάτες / μέλη του δικτύου των επιχειρήσεων. • Δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος γρήγορης και εύκολης ανάπτυξης λογισμικού για τις  επιχειρήσεις, αυξάνοντας τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών, δημιουργώντας ανοικτά APIs  και διαθέτοντας Open Source επεκτάσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις. 

• Επίτευξη έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. • Δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές και αύξηση εξωστρέφειας μέσω άντλησης και παραγωγής  στοιχείων business analytics. 

• Δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που βασίζονται σε πολυκαναλικές υπηρεσίες. Για τη δημόσια διοίκηση: 

• Υλοποίηση του πρώτου bot της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα μέσω της συμμετοχής της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα σε συνέπεια με το όραμα του πρόσφατου e Government Action Plan 2016-2020 για τις «ανοικτές, διαφανείς δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ που  λειτουργούν αποτελεσματικά μεταξύ τους με σκοπό να προσφέρουν καλύτερες εξατομικευμένες υπηρεσίες  προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με βάση τις απαιτήσεις τους». 

Για την κοινωνία – οικονομία: 

• Επίτευξη ισότιμης παροχής υπηρεσιών για όλους τους πολίτες και αύξηση της προσβασιμότητας σε  καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομεά. • Αναβάθμιση υπηρεσιών και καλύτερη αξιοποίηση κεφαλαίων μέσω των εφαρμογών σε σημαντικούς  τομείς της οικονομίας (π.χ. Τουρισμός, Λιανεμπόριο, Δημόσια Διοίκηση). 

Το έργο Pythia θα δημιουργήσει μια καλή πρακτική σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο καθώς τα  χρησιμοποιούμενα μέσα και ο τρόπος διάθεσης των προσωποποιημένων υπηρεσιών θεωρείται ‘state of art’.  Παράλληλα, αναμένεται ότι η διάθεση ανοικτού λογισμικού θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και θα  αυξήσει τις πιθανότητες υιοθέτησης του επιχειρηματικού σχεδίου από περαιτέρω επιχειρήσεις, οδηγώντας  ακόμα και στην ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων. Η προβλεπόμενη λύση υιοθετεί πλήρως το σύγχρονο μοντέλο  της “API economy”, το οποίο άρει εμπόδια ολοκλήρωσης εφαρμογών και υποβάλλει νέα επιχειρηματικά  μοντέλα και στρατηγικές πωλήσεων. Με αυτό τον τρόπο, η πλατφόρμα Pythia μπορεί να αναπτύξει και  υποστηρίξει ένα ολόκληρο οικοσύστημα ανοιχτής καινοτομίας, το οποίο θα αποτελείται από ένα δίκτυο  δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που αλληλεπιδρούν και δημιουργούν τοπικά κανάλια χρήσης και ανάπτυξης  των διαθέσιμων δεξιοτήτων, κινήτρων και καινοτομικών ικανοτήτων. 

Συνολικά, το προτεινόμενο έργο συνεισφέρει σε υψηλό βαθμό στους στόχους της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Μέσα από την υποστήριξη και προώθηση ανοιχτών λύσεων, συνδέει την έρευνα  με την ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την  εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, προτείνει μία βιώσιμη λύση για οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση,  

ενσωματώνει νέα γνώση στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και  αλυσίδες αξίας, και συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία. Οι  συνεργαζόμενοι φορείς της κοινοπραξίας του Pythia δραστηριοποιούνται πλήρως στο οικοσύστημα της  έρευνας και καινοτομίας, και επιδεικνύουν το απαραίτητο δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητική  αριστεία για την ανάδειξη και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του έργου, η κοινοπραξία θα έχει στη διάθεση της το πλάνο για τη βιωσιμότητα και  εμπορική διάθεση των αποτελεσμάτων. Η εμπορική διάθεση θα εστιάσει σε πρώτο στάδιο στην ελληνική αγορά με στόχο να αποκτηθεί μια κρίσιμη μάζα πελατών (περίπου 1000), διοχετεύοντας τα αποτελέσματα σε  ιδιωτικούς, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι ομάδες-στόχοι θα διαμορφωθούν  επενδύοντας καταρχήν στο ήδη πλούσιο χαρτοφυλάκιο πελατών που διατηρούν οι επιχειρήσεις που  συμμετέχουν στο έργο, καθώς και τα καθιερωμένα κανάλια πωλήσεων. Σε ότι αφορά την επέκταση στη διεθνή  αγορά, θα δοθεί έμφαση στο υφιστάμενο διεθνές δίκτυο συνεργασίας τόσο των επιχειρηματικών όσο και των  ερευνητικών φορέων 

Η CROWDPOLICY, ως κύριος πάροχος, θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα Pythia επεκτείνοντας το botakis  network, για να παρέχει συνδρομητικές υπηρεσίες Bots-as-Service σε αγορές στόχους όπως Επιχειρήσεις  Εστίασης, Συγκοινωνίες, Ξενοδοχεία, Καταστήματα Λιανικής, Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες, Ασφαλιστικές  Εταιρίες, Ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης, Ελεύθερους Επαγγελματίες. Η SoftOne διαθέτει προηγμένα  προϊόντα και υπηρεσίες business software μέσα από ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο 300 και πλέον  εξειδικευμένων συνεργατών, αριθμώντας ήδη ένα ευρύ πελατολόγιο, το οποίο υπερβαίνει τις 15.000  επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται εταιρείες κάθε μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε όλους  τους κομβικούς κλάδους και τομείς της αγοράς. Η SoftOne έχει τη δυνατότητα να παρέχει τους προσωπικούς  βοηθούς ως ένα επιπρόσθετο στοιχείο (add-on) του λογισμικού που παρέχει στους πελάτες της είτε ως  ξεχωριστή υπηρεσία υποστήριξης B2C και Β2Β συναλλαγών. Αντίστοιχα η ΕΤΕ, θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος  πάροχος υπηρεσιών διενέργειας πληρωμών μέσω των bots, σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να  ενσωματώσει οικονομικές συναλλαγές. Η GTP θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των εφαρμογών στον  τουριστικό κλάδο, αναπτύσσοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες προβολής και προώθησης (π.χ. διαφημίσεις και  συστάσεις μέσω των bots) για τις συνεργαζόμενες τουριστικές επιχειρήσεις, επαγγελματίες του κλάδου στη  βάση δεδομένων της), αλλά και να αναπτυχθεί σε ξένες αγορές, αξιοποιώντας την προστιθέμενη αξία που  προκύπτει από την υψηλή επισκεψιμότητα της διαδικτυακής της πύλης (3.000.000 χρήστες). Οι δύο ακαδημαϊκοί φορείς σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου σε τρεις κατευθύνσεις:  (α) για την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας με υψηλού επιπέδου δημοσιεύσεις στα σχετικά  επιστημονικά πεδία και ανατροφοδότηση στους νέους ερευνητές που συμμετέχουν στην ομάδα έργου, (β) για  τη βελτίωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του στα  αντικείμενα του έργου, ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία που θα προκύψει από το έργο στα αντίστοιχα  προγράμματα σπουδών, και (γ) για τη διεκδίκηση συναφών μελλοντικών ερευνητικών έργων που θα  επεκτείνουν τα ερευνητικά αποτελέσματα και το “χτίσιμο” νέων συνεργασιών. Τέλος, με τη συμμετοχή της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. αναμένεται η προώθηση και η περαιτέρω διάδοση της τεχνολογικής καινοτομίας του Pythia, σε  μια επιπλέον αγορά-στόχο, αποτελούμενη από φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, στοχεύοντας στην  αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από κυβερνητικούς φορείς κεντρικής και τοπικής διοίκησης (π.χ. η Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας).  

Αναφορικά με τις πηγές εσόδων, δεδομένου ότι τα λογισμικά που θα αναπτυχθούν θα διατεθούν ως open source, οι ροές εσόδων θα προκύψουν από δευτερογενείς/επιπλέον υπηρεσίες (που συνδέονται με την  υποστήριξη της λειτουργίας των λογισμικών). Το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο θα αφορά στη διάθεση της  πλατφόρμας Pythia software as a service (SaaS) όπου θα παρέχεται η δημιουργία και η λειτουργία chatbot με  μικρή μηνιαία συνδρομή, παρέχοντας τρία επίπεδα (3-tier) συνδρομών. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν τόσο  για την CROWDPOLICY όσο και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, μοντέλα έμμεσων πηγών εσόδων, όπως  marketplace, προβολή διαφημιστικού περιεχομένου, παροχής δεδομένων business analytics και marketing  insights.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου